Spoločné ustanovenia k licenciám

 

  1. Účastník vyhlasuje, že disponuje majetkovými právami k vytvorenému audiovizuálnemu dielu (ďalej len „film“) aspoň v rozsahu, ktorý mu umožňuje udeliť organizátorovi licenciu podľa tu uvedených licenčných podmienok.
  2. Organizátorom festivalu, ktorý je nadobúdateľom licencie, je AZYL Production s.r.o., so sídlom  Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO:35799498, IČ DPH: SK2020235107, zapísana v OR SR Okresného súdu  Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 22823/B

3.Účastník udeľuje organizátorovi festivalu licenciu k filmu ako nevýhradnú, s možnosťou sublicencie, na obdobie 10 rokov pre príslušné teritórium v inak neobmedzenom rozsahu (najmä čo do množstva, počtu alebo technológie).

  1. Účastník udeľuje organizátorovi festivalu licenciu bezodplatne.
  2. Účastník udeľuje organizátorovi festivalu licenciu k filmu akýmkoľvek známym spôsobom použitia na teritóriu Slovenskej republiky, zahŕňajúc aj nasledovné spôsoby použitia:     

5.1 Verejné vykonanie filmu na festivaloch a filmových prehliadkach.    

5.2 Sprístupňovanie filmu verejnosti internetom.    

5.3 Vysielanie filmu v televíznom programe.    

5.4 Audiovizuálne použitie filmu na účely propagácie workshopu a následné použitie týchto derivátov filmu pri propagácii workshopu.

  1. Prihlasujúci udeľuje organizátorovi festivalu licenciu k filmu pre teritórium celý svet (okrem Slovenska) týmito spôsobmi použitia:    

6.1 Verejné vykonanie filmu na medzinárodných filmových festivaloch a medzinárodných filmových prehliadkach.    

6.2 Audiovizuálne použitie filmu na účely propagácie workshopu a následné použitie týchto derivátov filmu pri propagácii workshopu.