Licenčné podmienky

A. Spoločné ustanovenia k licenciám

1. Prihlasujúci vyhlasuje, že disponuje majetkovými právami k prihlásovanému audiovizuálnemu dielu (ďalej len „film“) aspoň v rozsahu, ktorý mu umožňuje udeliť organizátorovi licenciu podľa tu uvedených licenčných podmienok.

2. Organizátorom festivalu, ktorý je nadobúdateľom licencie, je AZYL Production s.r.o., so sídlom  Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO:35799498, IČ DPH: SK2020235107, zapísana v OR SR Okresného súdu  Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 22823/B

3. Prihlasujúci udeľuje organizátorovi festivalu licenciu k filmu ako nevýhradnú, s možnosťou sublicencie, na obdobie 10 rokov pre príslušné teritórium v inak neobmedzenom rozsahu (najmä čo do množstva, počtu alebo technológie).

4. Prihlasujúci udeľuje organizátorovi festivalu licenciu bezodplatne.

B. Licencia pre filmy prihlasované do súťažnej sekcie

1. Prihlasujúci udeľuje organizátorovi festivalu licenciu k filmu akýmkoľvek známym spôsobom použitia na teritóriu Slovenskej republiky, zahŕňajúc aj nasledovné spôsoby použitia:    

1.1 Verejné vykonanie filmu na festivaloch a filmových prehliadkach.   

1.2 Sprístupňovanie filmu verejnosti internetom.   

1.3 Vysielanie filmu v televíznom programe.   

1.4 Audiovizuálne použitie filmu na účely propagácie festivalu a následné použitie týchto derivátov filmu pri propagácii festivalu.

2.  Prihlasujúci udeľuje organizátorovi festivalu licenciu k filmu pre teritórium celý svet (okrem Slovenska) týmito spôsobmi použitia:   

2.1 Verejné vykonanie filmu na medzinárodných filmových festivaloch a medzinárodných filmových prehliadkach.   

2.2 Audiovizuálne použitie filmu na účely propagácie festivalu a následné použitie týchto derivátov filmu pri propagácii festivalu.

C. Licencia pre filmy prihlasované do nesúťažnej sekcie

1. Pokiaľ sa prihlasujúci s organizátorom festivalu nedohodol inak, prihlasujúci udeľuje organizátorovi festivalu licenciu k filmu pre teritórium Slovenskej republiky spôsobom podľa časti B bod 1. 

2. Pokiaľ sa prihlasujúci s organizátorom festivalu nedohodol inak, prihlasujúci udeľuje organizátorovi festivalu licenciu k filmu pre teritórium celého sveta (okrem Slovenska) spôsobom podľa časti B bod 2. 

3. Súťažiaci musí pravdivo vyplniť a odoslať festivalový formulár, čím súhlasí s podmienkami účasti na festivale, predovšetkým so štatútom súťaže, ako aj udeliť k filmu licenciu v súlade s Licenčnými podmienkami.