I. Všeobecne informácie

Prihlasovanie filmov do súťaže Festivalu AZYL je spustené od 1. marca 2021 , kedy organizátori sprístupnili prihlasovanie na webovej stránke festivalu. Termín pre ukončenie prihlasovania filmov je 15. augusta 2021. Víťazov jednotlivých súťažných kategórií určí medzinárodná porota, ktorej členovia budú zástupcami krajín Vyšehradskej štvorky. Filmy budú po prihlásení prostredníctvom online formulára priebežne zverejňované na webovej stránke azylshorts.sk.

Hlavným organizátorom Festivalu AZYL je AZYL Production s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava

II. Sekcie festivalu

Festival má štyri filmové sekcie:

Súťažné
1. Minútové filmy

2. Päťminútové filmy

3. Videoklipy

Nesúťažné
4. Filmy presahujúce súťažnú dĺžku

Do súťažnej sekcie Festivalu AZYL 2020 môžu autori prihlásiť také krátke filmy, ktorých celková minutáž nepresahuje 1 minútu alebo s maximálnou dĺžkou do 5 minút. Kategórie sú určené experimentálnym, hraným, animovaným a ďalším filmom, okrem videoklipov. Pre tvorcov videoklipov s dĺžkou menej ako 5 minút bude vyhradená samostatná súťažná sekcia. Prihlásiť bude možné aj audiovizuálne diela do nesúťažnej sekcie v prípade, že ich autori budú chcieť prezentovať, ale nebude možné ich kvôli súťažným podmienkam zaradiť do súťažných kategórií. Prehlasujúci zodpovedá za ošetrenie všetkých autorských práv týkajúcich sa tretích osôb. Organizátor festivalu nenesie zodpovednosť v prípade zistenia porušenia týchto práv a vyhradzuje si právo takýto film vylúčiť zo súťaže.

III. Selekcia filmov a ceny

Po ukončení prihlasovania bude o nomináciách rozhodovať najprv malá porota, ktorá v každej súťažnej kategórii nominuje 10 filmov. Konečné poradie víťazov určí veľká porota, ktorú budú tvoriť filmoví odborníci z krajín Vyšehradskej štvorky. Víťazné filmy v kategórii minútových, päťminútových filmov a videklipov budú ocenené hodnotnými cenami.

Festival nie je tematický ohraničený. Nominované filmy budú umiestnené a archivované na webovej stránke azylshorts.sk

Zástupcovia Festivalu AZYL si vyhradzujú právo v súťažných i nesúťažnej kategórii nezverejniť prihlásené filmy, podľa vlastného uváženia.

IV. Propagácia filmov

Výber najlepších filmov z jednotlivých kategórií bude premietnutý na Medzinárodnom filmovom festivale krátkych filmov Festival AZYL 2021 v Banskej Bystrici, na prelome septembra a októbra 2021, kde sa uskutoční aj slávnostné ocenenie víťazov. Nasledovať budú projekcie najlepších filmov z ročníka 2021 v krajinách V4 a na ďalších festivaloch a filmových prehliadkach na Slovensku i v zahraničí.

Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť prihlásený film na webe a sociálnych sieťach festivalu a mediálnych partneroch festivalu. Ďalej si organizátor vyhradzuje právo použiť fotografie z filmov na svojich propagačných materiáloch a poskytnúť tieto materiály médiám pre účely informovania o festivale.

V. Podmienky prihlasovania filmov

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý.

2. Film poslaný do súťaže musí mať menej ako minútu alebo nesmie prekročiť päť minút, film nesmie byť vyrobený skôr ako v roku 2019.

3. Súťažiaci musí pravdivo vyplniť a odoslať festivalový formulár, čím súhlasí s jeho podmienkami.

4. Súťažiaci musí zaplatiť poplatok za prihlasovanie filmu 2,00 €, školské filmy majú prihlasovanie zadarmo (max 5 filmov za jednu školu).

5. Súťažiaci musí poslať svoj film do 15. augusta 2021, registrácie po tomto dátume sú automaticky neplatné.

6. Súťažiaci zodpovedá za film a zaručuje, že nie je zaťažený záväzkami, ktorými by sa porušovali práva tretej osoby.

7. Film môže byť odpremietaný aj na inom filmovom festivale ako je Medzinárodný filmový festival krátkeho filmu Festival AZYL 2021.

8. Festival nie je tematicky ani formálne ohraničený, film môže byť hraný, animovaný, experimentálny, tanečný film alebo hudobný klip.

9. Film musí byť prihlásený vo formáte, aký určuje registračný formulár. Ak sa vo filme nachádzajú dialógy v cudzom jazyku, je potrebné priložiť zvlášť dialógovú listinu, prípadne anglické titulky.

VI. Spracúvanie osobných údajov

  1. Zapojením sa do súťaže vstupujete do zmluvného vzťahu s organizátorom v súlade s Licenčnými podmienkami a Štatútom súťaže. Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) NariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
  2. Súťažiaci prehlasuje, že osobné údaje, poskytnuté v prihlasovacom formulári o iných osobách (napr. autor hudby, scenára a pod.) poskytol v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením GDPR.
  3. Súťažiaci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú správne, aktuálne a pravdivé.