1. Všeobecné informácie

Prihlasovanie na Workshopy AZYL bude spustené od 1. apríla 2021 , kedy organizátori sprístupnia prihlasovanie na webovej stránke Festivalu AZYL. Termín pre ukončenie prihlasovania na workshopy je 20. septembra 2021. 

Workshop trvá päť dní. Každý deň od 9:00 do 17:00 s obednou prestávkou.

Počas workshopu budú účastníci za pomoci štyroch lektorov vedení k tomu, aby svoj námet na zadanú tému previedli čo najlepšie do minútového filmu. Téma aktuálneho ročníka je ekológia. Konkrétna podtéma bude študentom oznámená na začiatku každého workshopu. Pracuje sa v malých skupinkách. Jeden lektor vedie maximálne štyroch študentov. 

Lektori sú mladí profesionáli z filmového prostredia, každý s rôznym študentským a profesionálnym pozadím a tým pádom aj s rôznymi prístupmi k samotnému filmu.

Samotné premietanie hotových filmov bude verejné podujatie ako súčasť filmového festivalu, na ktorom sa workshop uskutoční. Frekventanti na ňom odprezentujú svoje filmy. Premietanie bude spojené s krátkou diskusiou.

Filmy vytvorené na workshope budú po ukončení workshopu priebežne zverejňované na webovej stránke azylshorts.sk, s podporou na sociálnych sieťach Festivalu AZYL a mediálnych partnerov.

Workshop je pre účastníkov zdarma. Organizátori zabezpečia účastníkom ubytovanie, priestory na vzdelávanie, techniku a pitný režim. Stravu si účastníci zabezpečujú sami.

Každý účastník dostane free cinepass festivalu, na ktorom sa bude workshop konať.

 

Hlavným organizátorom Festivalu AZYL je AZYL Production s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava

 

 1. Termíny workshopov

jún 2021 // Košice // Art Film Fest Košice

júl 2021 // Pezinok // PAFF – Pezinský alternatívny filmový festival

september 2021 // Piešťany // Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany

október 2021 // Banská Bystrica // Festival AZYL

Termíny jednotlivých workshopov sa môžu zmeniť z dôvodov ochrany pred pandémiou, resp. Iných relevantných dôvodov, ktoré oznámia organizátori festivalov.

 

 

III. Selekcia účastníkov

 

Na workshop sa môže prihlásiť každý stredoškolský študent, ktorý spĺňa podmienky. 

Každý workshop má obmedzený počet miest (max. 16). 

Organizátori budú vyberať účastníkov na základe námetu a motivačného listu, ktoré účastníci vyplnia pri prihlasovaní. Organizátori si vyhradzujú právo vybrať z prihlásených študentov, podľa vlastného uváženia.

 

 1. Propagácia filmov

Vytvorené filmy budú umiestnené a archivované na webovej stránke azylshorts.sk a budú premietnuté na festivale, kde sa bude workshop odohrávať. Výber najlepších filmov z workshopov AZYL bude premietnutý aj na Festivale AZYL 2021 v Banskej Bystrici, kde sa uskutoční aj slávnostné ocenenie najlepšieho filmu tohto ročníka workshopov. 

Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť vytvorený film na webe a sociálnych sieťach festivalu a mediálnych partneroch festivalu. Ďalej si organizátor vyhradzuje právo použiť fotografie z filmov na svojich propagačných materiáloch a poskytnúť tieto materiály médiám pre účely informovania o festivale.

 

 1. Podmienky prihlasovania
 2. Workshopu sa môže zúčastniť každý študent v stredoškolskom veku (14 – 19r.)
 3. Účastník musí pravdivo vyplniť a odoslať prihlasovací formulár, čím súhlasí s jeho podmienkami.
 4. Účastník sa musí prihlásiť do 20. septembra 2021, registrácie po tomto dátume sú automaticky neplatné.
 5. Počet miest na každom workshope je max. 16.
 6. Účastník zodpovedá za film vytvorený na workshope a zaručuje, že nebude zaťažený záväzkami, ktorými by sa porušovali práva tretej osoby.
 7. Vytvorený film môže byť odpremietaný aj na inom filmovom festivale, než na akom sa uskutočňuje workshop.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov
 2.   Zapojením sa do workshopu vstupujete do zmluvného vzťahu s organizátorom v súlade s Licenčnými podmienkami a Štatútom súťaže. Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
 3.   Súťažiaci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú správne, aktuálne a pravdivé.